Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Food&Wine Sp. z o.o. z siedzibą w Modlniczce, ul. Komandosów 1/3, zwana dalej Food&Wine lub Sprzedawcą.

2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail bok@6win.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 • oferowania naszych towarów oraz usług,
 • kontaktowych z Klientem,
 • marketingu bezpośredniego towarów oraz usług, w tym reklamy, a także w celu marketingu na rzecz podmiotów lub osób trzecich, o ile Klient wyraził na to zgodę,
 • badania satysfakcji, prowadzenia kampanii dotyczących bezpieczeństwa produktów, poprawy jakości towarów i usług dla zwiększenia satysfakcji Klienta związanych z prowadzoną działalnością przez Food&wine (w przypadku wyrażenia przez Klienta na to zgody),
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, której Sprzedawca powierzył te dane do przetwarzania, a którymi są w szczególności realizacja wymagalnych roszczeń Administratora na drodze postępowania sądowego oraz egzekucyjnego, na podstawie art. 6 ust 1 pkt f RODO;

4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 • 6 ust. 1 pkt a/ RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
 • 6 ust. 1 pkt b/ RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • 6 ust. 1 pkt c/ RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • 6 ust. 1 pkt f/ RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,

5) Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo będą niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy Pani/Pan wyrazi skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora.

6) Odbiorcą danych osobowych będą: Administrator oraz podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów.

7) Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych
 • ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych bez wpływu jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.